obrazek nagłówka
Jak odebrać sprzęt stomijny?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia w sprawie zasad zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz wykazu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych osobom z wyłoniona stomią przysługuje bezpłatny sprzęt stomijny. W praktyce oznacza to że koszt zaopatrzenia w sprzęt stomijny pokrywany jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia w całości według obowiązujących limitów dla osób ubezpieczonych. Pacjent nie ponosi żadnych kosztów związanych z jego otrzymaniem.

Kwoty miesięcznej refundacji w zależności od rodzaju stomii wynoszą:

 • P.099.I - stomia na jelicie cienkim (ileostomia) - 400,00 zł na miesiąc
 • P.099.K - stomia na jelicie grubym (kolostomia) - 300,00 zł na miesiąc
 • P.099.U - stomia na jelicie układzie moczowym (urostomia) - 480,00 zł na miesiąc

* Wysokość limitów jest aktualna na dzień 25 lutego 2016 r.

Zlecenie na sprzęt stomijny wystawia lekarz specjalista chirurg, onkolog, a przypadku urostomii również urolog. Może je wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Od 2014 r. osobą uprawnioną do wystawienia zlecenia w przypadku kontynuacji uprawniona jest również pielęgniarka lub położna ubezpieczenia zdrowotnego.

Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące i może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły, tzn. jeśli zlecenie wystawiono w lipcu na miesiące lipiec – sierpień - wrzesień, zaopatrzenie na 3 miesiące można odebrać do 31 lipca; w sierpniu zostanie wydane zaopatrzenie na 2 miesiące; we wrześniu – na 1 miesiąc. Okres na jaki wystawiono kolejne zlecenie na zaopatrzenie nie może być dłuższy niż termin ważności Karty Zaopatrzenia Comiesięcznego.

Co musi zawierać prawidłowo wystawione zlecenie na sprzęt stomijny?
 • Pieczęć przychodni i lekarza wystawiającego oraz jego podpis
 • Dane osobowe z numerem PESEL Pacjenta
 • Liczbę porządkową wyrobu medycznego - w przypadku stomii jest to P.099
 • W polu liczba sztuk – według limitu
 • W polu „Określenie wyrobu medycznego wraz z pisemnym uzasadnieniem” – numer schorzenia wg klasyfikacji ICD 10 oraz jednoznacznie opisany rodzaj stomii
 • W polu „Miesiąc, którego dotyczy zaopatrzenie comiesięczne” – należy wpisać maksymalnie trzy miesiące kalendarzowe, na które zostanie wydany sprzęt

 

Uwaga!

Każda poprawka naniesiona w części, którą wypełnia osoba uprawniona do wystawienia zlecenia musi być potwierdzona pieczęcią i parafką lekarza wystawiającego.
Ważne aby placówka wystawiająca zlecenie miała podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Uchybienia formalne mogą być przyczyną odmowy potwierdzenia pierwszego zlecenia w NFZ lub odmowy realizacji w punkcie zaopatrzenia.

Potwierdź i zrealizuj zlecenie jak najszybciej, aby odebrać pełen limit!

Pierwsze zlecenie na zaopatrzenie w sprzęt stomijny musi zostać potwierdzone w Narodowym Funduszu Zdrowia. Z prawidłowo wypisanym „Zleceniem na zaopatrzenie w wyroby medyczne”, ważnym dokumentem potwierdzający ubezpieczenie oraz wypisem ze szpitala (w przypadku pierwszego potwierdzenia) – należy udać się osobiście lub przez upoważnioną osobę (członka rodziny, pełnomocnika, opiekuna, kuratora) do Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, jego delegatury lub do innego miejsca wskazanego przez OW NFZ, w celu otrzymania potwierdzenia wniosku jak również uzyskania Karty Zaopatrzenia Comiesięcznego. Karta ta jest ważna do końca roku kalendarzowego, w którym ją wystawiono.
Karta służy do potwierdzania na niej wystawianych przez lekarza kolejnych zleceń oraz potwierdzenia przez sklep medyczny kolejnych odbiorów sprzętu.

Ważne przy potwierdzaniu zlecenia.

 • Zlecenia potwierdzane są w wojewódzkim oddziale NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby, dla której wystawione zostało Zlecenie (w przypadku czasowego pobytu ubezpieczonego poza miejscem zamieszkania, potwierdzenie można dokonać w oddziale wojewódzkim NFZ, na terenie którego ubezpieczony przebywa).
 • Przy potwierdzaniu zlecenia powinniśmy posiadać ze sobą dokumenty, które umożliwią ewentualną weryfikację danych zawartych w zleceniu (dokument tożsamości, dokument potwierdzający ubezpieczenie - w przypadku emerytów i rencistów: aktualny odcinek emerytury lub renty). Jeżeli dokonują Państwo potwierdzenia drogą pocztową, radzimy dołączyć kopie powyższych dokumentów.
Realizacja zlecenia

Po uzyskaniu i zarejestrowaniu zlecenia na sprzęt stomijny oraz otrzymaniu Karty Zaopatrzenia Comiesięcznego, zgłoś się po odbiór sprzętu stomijnego do sklepu medycznego (punktu dystrybucyjnego), który ma podpisaną umowę refundacyjną z NFZ.

Aktualną listę sklepów medycznych można sprawdzić na stronach internetowych.

Sprzęt możesz odebrać w sklepie osobiście lub poprzez wybraną przez siebie osobę. Możesz także skorzystać z wygodnej formy zaopatrzenia drogą wysyłkową. W tym przypadku zlecenie i Kartę Zaopatrzenia Comiesięcznego wraz z podpisanym upoważnieniem należy wysłać listem poleconym na adres:

Sklep Medyczny
ul. Armii Krajowej 16
09- 500 Gostynin

Sprzęt stomijny dostarczony zostanie bezpłatnie pocztą kurierską na wskazany adres. W dyskretnej paczce ze sprzętem, odeślemy Ci także Kartę Zaopatrzenia Comiesięcznego z adnotacją o wydanym asortymencie.

 

ODDZIAŁY NFZ